Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Úvodní ustanovení

Podmínky našich poskytovaných služeb se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Uzavřením smlouvy dává objednatel souhlas se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Smluvní strany

Smluvními stranami budou objednatel (osoba, která zašle zhotoviteli objednávku v souladu s těmito podmínkami) a zhotovitel (firma: Ing. Dagmar Veselková, K. Lávičky 978/5, 370 07 České Budějovice IČ: 01394967).

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je jazyková a stylistická korektura, formátování zaslaného textu v českém jazyce, překlad abstraktu nebo anotace do anglického jazyka, případně další editační a tiskařské práce, rozmnožování CD, DVD, autorské a jazykové služby dle nabídky na internetových stránkách zhotovitele.

Objednávka

Za objednávku je považována písemná žádost o provedení jazykových, stylistických, formátovacích, překladatelských, tiskařských, vazačských nebo rozmnožovacích služeb, kterou zašle objednatel elektronicky zhotoviteli pomocí objednávkového formuláře na stránkách www.bakalarkykorektury.cz, nebo na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V objednávce musí být uvedeny fakturační údaje, kontaktní údaje, dodací údaje, popis objednávaných služeb, texty určené ke korektuře, popřípadě další materiály a pracovní podklady. Po dohodě se zhotovitelem je možné tato data předat i osobně na záznamovém médiu v místě pobočky zhotovitele. Na základě písemné objednávky, která byla odsouhlasena oběma stranami, vzniká smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, a to i bez uzavření písemné smlouvy. Zhotovitel může využít svého subdodavatele k realizaci zakázky. V tom případě zůstávají veškerá stanovení a záruky v plné míře stejně jako by zakázku zpracovával přímo zhotovitel. Objednatel je povinen akceptovat obchodní podmínky zhotovitele, jež jsou součástí objednávkového formuláře na www.bakalarkykorektury.cz/index.php/objednani.

Zrušení objednávky

V případě zrušení objednávky po odeslání objednávkového formuláře je nutné, aby objednatel obratem kontaktoval zhotovitele písemně. Pokud již budou zahájeny objednané práce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli částku, která odpovídá již dokončeným pracem, minimálně však 40% z celkové částky dané objednávky.

Platební podmínky

Cena za poskytnuté služby je smluvní a vychází z ceníku uvedeného na www.bakalarkykorektury.cz/index.php/ceny. V případě extrémního počtu oprav v rámci jazykové a stylistické korektury (nad 1000 oprav) bude objednateli účtován poplatek až do výše 100 % z ceny objednávky, minimálně však 600 Kč.

Dodací podmínky

Lhůta pro dodání zakázky je závislá na vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Potvrzením závazné objednávky vyjadřuje objednatel souhlas se stanovenou cenou a termínem dodání. V případě více prací a prodloužení dané lhůty k dodání zakázky je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat písemně na uvedený kontaktní email. Zhotovitel po přijetí objednávky vystaví fakturu v elektronické formě a zašle ji objednateli. Faktura je splatná ke dni dodání dokončené zakázky. Po úhradě faktury objednatelem a doručení potvrzení o úhradě bude dokončená zakázka zaslána objednateli. Dokončená zakázka bude zaslána objednateli v dohodnutém termínu, když tento je povinen ji zkontrolovat a potvrdit písemně zhotoviteli její přijetí. Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s úhradou smluvní ceny sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. V případě doručování díla prostřednictvím přepravní společnosti se považuje za datum dodání zakázky datum převzetí zásilky od dopravce.

V případě prodlení zhotovitele s dokončením prací v termínu bude zhotovitel refundovat objednateli 3% z celkové ceny za každý den

Garance spokojenosti

Pokud by došlo k ponechání chyby v rámci jazykové korektury bude zhotovitel refundovat cenu za celou normostranu